Anställningsavtal mellan

Variant Sverige AB och NN

Personnummer: XXXXXXXX-XXXX

Avtal om anställning i Variant Sverige AB

NN (nedan kallad N eller Medarbetaren) är anställd som konsulent för Variant Sverige AB (nedan kallad Variant). Anställningsförhållandet börjar den 2019-09-01. I det fall anställningen påbörjas tidigare upprättas ett kompletterande avtal.

Inom den befattningsnivå Medarbetaren är anställd för finns en stor grad av flexibilitet. Med hänsyn till de olika uppdrag företaget vid var tid har Variant därför rätt att inom befattningen göra förändringar avseende ansvar, uppgifter och uppdrag för att främja Medarbetarens kompetensutveckling och företagets behov. Variant ska hela tiden bedöma de krav på kompetens som tjänsten kräver. Den anställde har även ett självständigt ansvar för att utveckla sin kompetens i enlighet med företagets utvecklings- och handlingsplaner.

Det förväntas att Medarbetaren bidrar till den kontinuerliga utvecklingen av företaget, företagets produkter och företagets tjänsteleveranser.

Handbok för Variantanställda

Bolaget har en handbok som beskriver ett antal arrangemang och processer som alltid är i kraft. Denna finns på https://handbook.variant.se/. Detta avtal hänvisar på olika ställen till denna handbok för ytterligare beskrivningar av tillämpliga arrangemang.

Arbetstid

Arbetsdagen är 8 h per dag. Variant har förtroendetid, och som konsult behöver Medarbetaren förhålla sig till de olika arbetstidsuppläggen hos de olika kunderna i möjligaste mån. En normal arbetsdag motsvarar 8 timmar. Lunchrast räknas inte som arbetstid. Visst arbete utöver normal arbetstid kan förutsättas.

Arbetsplats

Arbetsorten är Stockholm men resor inom uppdrag och övrig verksamhet kan ingå. En del reseaktiviteter måste därför påräknas.

Företaget kan på initiativ av Medarbetaren godkänna att arbetsplatsen läggs till andra orter. Detta måste passa med uppdraget och rollen i företaget, och planeras i god tid.

Lönevillkor

Fast lön

Medarbetarens fasta månadslön uppgår till 52 500 SEK, i 2023 års löneläge. Arbetstiden är 40 timmar i veckan. Lönen är kopplad till tjänsten som XX. Om Medarbetaren flyttar till en ny tjänst kommer lönen att anpassas till den nya rollen.

Lönejustering

Reglering av lön sker i samband med den ordinarie, årliga löneavräkningen den 1 januari.

Hur Variant beräknar lön och löneutveckling beskrivs i Handboken, https://handbook.variant.se/#lønn.

Övriga villkor och förmåner

Medarbetaren har även följande villkor och förmåner:

  • Bonus
  • Teknikinköp för motsvarande 11 000 SEK/år, detta inkluderar inköp av mobiltelefon
  • Fri mobiltelefoni
  • Friskvårdsbidrag på 6000 SEK/år
  • Upp till 80 procent av lönen kompenseras under föräldraledigheten i upp till sex månader.

För övriga förmåner och villkor, se https://handbook.variant.se/

Löneutbetalning

Lönen utgår i enlighet med bolagets nuvarande rutiner den 25:e varje månad. I lönen ingår ersättning för övrigt arbete inom företaget, frånvaro och restid.

Arbetstagaren samtycker till att Variant kan göra avdrag (avräkning) på lön, bonus och semesterersättning vid felaktig utbetalning från Variants sida. Liknande rätt gäller för utbetalningar Variant haft för Arbetstagaren, vid obehörig frånvaro, uteblivna amorteringar och ränta på lån samt i övrigt kvittning enligt lag eller annat avtal.

Ledighet

Vid föräldraledighet så kompenserar Variant upp till 80 procent av lönen under föräldraledigheten i upp till sex månader.

Semester- och semesterersättning

Sex veckor (30 arbetsdagar) semester beviljas årligen. Semesterdagar intjänas varje år vilket innebär att medarbetarens intjänade dagar baseras huvudsakligen på medarbetarnes anställningstid året innan medarbetaren tar ut semester.

Försäkring och pension

N har rätt till pensions-, sjuk- och efterlevandeförmåner till ett värde motsvarande tjänstepensionsavtalet ITP1 tecknat mellan PTK och Svenskt Näringsliv.

Som anställd omfattas medarbetaren av pensionssparande, sjukförsäkring samt premiebefrielseförsäkring.

Företaget bekostar även tjänstegrupplivförsäkring (TGL), trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) och Sjukvårdsförsäkring.

Lojalitet

Variant litar på att Medarbetaren vill göra ett bra jobb i företaget och fatta bra beslut som ligger i företagets bästa. Detta innebär också att visa lojalitet mot företaget.

Om Medarbetaren är tveksam om huruvida handlingar är lojala mot Variant ska detta diskuteras med närmaste chef. Variant måste då snabbt informera Medarbetaren hur företaget tolkar dessa handlingar.

Sekretess

Variant strävar efter radikal transparens och ålägger ingen generell tystnadsplikt för den anställde. Däremot kan det vara så att Medarbetaren ska rätta sig efter kundernas önskemål och behov av sekretess, och ska skriva under eventuella sekretessförklaringar när kunder kräver detta.

Personuppgifter

Variant är ett företag där utbyte av information, uppdrag och personalresurser sker mellan avdelningarna och kontoren. Den anställde samtycker till att personuppgifter förs in i företagets databaser. Medarbetarens samtycke omfattar behandling av känsliga personuppgifter om den anställde, i begränsad omfattning, och för affärsrelaterade ändamål.

Den anställde har full tillgång till de uppgifter som lagras. Personuppgifterna behandlas i enlighet med gällande lagar om behandling av personuppgifter, med tillhörande föreskrifter.

Variant åtar sig att inte använda personuppgifter för andra ändamål och i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att utföra arbetsuppgifterna i Variant. Detta i enlighet med EU:s Dataskyddsförordningen (2018), GDPR.

Immateriella rättigheter

Immateriella rättigheter som uppkommit i samband med medarbetarens anställning och som är hänförliga till bolagets affärsområde är i grunden bolagets egendom. Ofta har Bolaget inget intresse av att behålla ägandet av detta. Om den anställde önskar förvärva dessa rättigheter måste denne fråga företagets ledning om detta. Se även Handboken, https://handbook.variant.se.

Det står Medarbetaren fritt att använda sig av allmän kunskap och allmän kompetens de förvärvar under anställningsförhållandet.

Provanställning

De första 6 månaderna efter anslutningsdagen är en provperiod med en ömsesidig uppsägningstid om 1 månad.

Om medarbetaren är frånvarande från arbetet, och frånvaron inte orsakas av Variant, kan Variant förlänga provanställningen med en period som motsvarar frånvarons längd. Besked om förlängning av prövotiden ska lämnas till Medarbetaren skriftligen innan prövotiden löper ut.

I slutet av prövotiden övergår anställningen automatiskt till tillsvidareanställning.

Uppsägning

Efter att prövotiden löpt ut har parterna en ömsesidig uppsägningstid på 3 månader. Alla uppsägningar måste vara skriftliga.

Oegentlighet

Om Medarbetaren gör sig skyldig till grovt tjänstebrott eller annat väsentligt brott mot anställningsavtalet får företaget säga upp Medarbetaren, jfr anställningsskyddslagen 18 §.

Överlämning

Vid uppsägning ska Medarbetaren lämna tillbaka material och utrustning som tillhör Variant.

Vid uppsägning från sin befattning i företaget är Medarbetaren skyldig att återlämna all form av dokumentation som rör företagets näringsverksamhet som finns i den anställdes ägo, oavsett om underlaget är antecknat i utskrifter, kopior, anteckningar (egna eller andras)., i vilket format som helst, på papper, datorfiler eller andra medier.

Ändringar

Ändringar och tillägg till detta avtal kan endast göras genom nya skriftliga avtal.


Detta avtal har upprättats i två exemplar, av vilka parterna behåller var sitt exemplar.