Avtale om konsulentbistand

er inngått mellom

Variant AS (heretter kalt Leverandøren) og Kunde (heretter kalt Kunden)

Trondheim 2020-10-20

Kundens Navn

Kunde

Odd Morten Sveås

Variant
Avtalen undertegnes i to eksemplarer, ett til hver part.

Henvendelser

Alle henvendelser vedrørende denne avtalen rettes til:

Hos Kunden:

 • Kundens Navn
 • Stilling
 • 815 49 300
 • kunde@selskap.no

Hos Leverandøren:

 • Odd Morten Sveås
 • Daglig leder
 • 928 07 375‬
 • oms@variant.no

Alminnelige bestemmelser

Omfanget av bestemmelsen

Leverandøren skal yte faglig bistand under Kundens ledelse, heretter kalt bistanden.

Beskrivelse av bistanden

[Fyll inn beskrivelse av bistanden. Eks: Leverandøren bistår med et team, bestående av en prosjektleder, 2 utviklere og 2 designere. De skal levere produkt A. Eller Leverandøren bisår med en Senior designer på 50%.]

I den utstrekning Kunden ønsker det, skal Leverandøren også delta i andre aktiviteter som inngår i prosjektet.

Varighet

Oppdraget starter 2020-10-20 og varer til 2020-10-20 . Bistanden kan på Kundes forespørsel forlenges til samme vilkår. Slik forlengelse krever begge parters samtykke.

Partenes representanter

Hver av partene skal ved inngåelsen av avtalen oppnevne en representant som er bemyndiget til å opptre på̊ vegne av partene i saker som angår avtalen. Bemyndiget representant for partene:

Hos Kunden:
 • Kundens Navn
 • Stilling
 • 815 49 300
 • kunde@selskap.no
Hos Leverandøren:
 • Odd Morten Sveås
 • Daglig leder
 • 928 07 375‬
 • oms@variant.no

Nøkkelpersonell

Leverandørens nøkkelpersonell i forbindelse med utførelsen av bistanden er gitt av tabellen under.

Ressurs Kategori
Konsulent Stilling

Oppdragets art er av den beskaffenhet at det kan være hensiktsmessig å dra veksler på andre ressurser hos Leverandøren. Andre ressurser kan derfor bistå Kunden etter avtale med Kunden.

Skifte av nøkkelpersonell hos Leverandøren skal godkjennes av Kunden. Godkjennelse kan ikke nektes uten saklig grunn.

Stansing og avbestilling

Midlertidig stansing av bistanden

Kunden kan med minimum 5 (fem) kalenderdagers skriftlig varsel kreve at gjennom- føringen av bistanden stanses midlertidig. Det skal opplyses når bistanden skal stanses og når den er planlagt gjenopptatt.


Ved midlertidig stans skal Kunden erstatte:

 • Leverandørens dokumenterte kostnader knyttet til omdisponering av personell.
 • Andre direkte kostnader som Leverandøren påføres som følge av stansingen.

Avbestilling

Bistanden kan avbestilles av Kunden med 30 (tretti) dagers skriftlig varsel. Ved avbestilling før bistanden er fullført skal Kunden betale:

 • Det beløp Leverandøren har til gode for allerede utført arbeid.
 • Leverandørens dokumenterte kostnader knyttet til omdisponering av personell.
 • Andre direkte kostnader som Leverandøren påføres som følge av avbestillingen.

Partenes plikter

Leverandørens plikter

Bistanden skal gjennomføres i samsvar med avtalen, og skal utføres profesjonelt, effektivt og med høy faglig standard.

Leverandøren skal lojalt samarbeide med kunden, og ivareta kundens interesser. Henvendelser fra kunden skal besvares uten ugrunnet opphold.

Leverandøren skal uten ugrunnet opphold varsle om forhold som Leverandøren forstår eller bør forstå at kan få betydning for bistandens gjennomføring, herunder eventuelle forventede forsinkelser.

Kundens plikter

Kunden skal lojalt medvirke til bistandens gjennomføring. Henvendelser fra Leverandøren skal besvares uten ugrunnet opphold.

Kunden skal uten ugrunnet opphold varsle om forhold som kunden forstår eller bør forstå at kan få betydning for bistandens gjennomføring, herunder eventuelle forventede forsinkelser.

Kunden skal inkludere leverandørens ressurser i HMS-arbeid og legge til rette for et godt arbeidsmiljø.

Taushetsplikt

Informasjon som partene blir kjent med i forbindelse med avtalen og gjennomføringen av avtalen skal behandles konfidensielt, og ikke gjøres tilgjengelig for utenforstående uten samtykke fra den annen part.

Hvis kunden er en offentlig virksomhet er taushetsplikt etter denne bestemmelsen ikke mer omfattende enn det som følger av lov 10. Februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) eller tilsvarende sektorspesifikk regulering.

Taushetsplikt etter denne bestemmelsen er ikke til hinder for utlevering av informasjon som kreves fremlagt i henhold til lov eller forskrift. Om mulig, skal den annen part varsles før slik informasjon gis.

Taushetsplikten er ikke til hinder for at opplysningene brukes når ingen berettiget interesse tilsier at de holdes hemmelig, for eksempel når de er alminnelig kjent eller alminnelig tilgjengelig andre steder.

Partene skal ta nødvendige forholdsregler for å sikre at uvedkommende ikke får innsyn i eller kan bli kjent med taushetsbelagt informasjon.

Taushetsplikten gjelder partenes ansatte, underleverandører og tredjeparter som handler på̊ partenes vegne i forbindelse med gjennomføring av avtalen. Partene kan bare overføre taushetsbelagt informasjon til slike underleverandører og tredjeparter i den utstrekning dette er nødvendig for gjennomføring av avtalen, forutsatt at disse pålegges plikt om konfidensialitet tilsvarende dette punkt 3.6.

Taushetsplikten er ikke til hinder for at partene kan utnytte erfaring og kompetanse som opparbeides i forbindelse med gjennomføringen av avtalen.

Taushetsplikten gjelder også etter at avtalen er opphørt. Ansatte eller andre som fratrer sin tjeneste hos en av partene, skal pålegges taushetsplikt også etter fratredelsen om forhold som nevnt ovenfor.

Vederlag og betalingsbetingelser

Vederlag

Vederlag for bistanden bregnes etter medgått tid, og med fast timepris basert på oversikten under.

Ressurs Timepris
Seniorkonsulent 1 200
Konsulent 1 050
Juniorkonsulent 900
(Pris er eks. mva)

Utlegg, inklusive reise- og diettkostnader, dekkes bare i den grad de er avtalt. Reise- og diettkostnader skal spesifiseres særskilt, og dekkes etter statens gjeldende satser.

Reisetid innenfor normal arbeidstid faktureres til normal timepris, mens reisetid utover normal arbeidstid faktureres til halv timepris.

Fakturering

Fakturering skjer etterskuddsvis pr måned. Fakturert beløp skal gjelde den tid som er medgått frem til faktureringstidspunktet, samt eventuell dekning av utgifter påløpt i samme tidsrom.

Leverandørens fakturaer skal spesifiseres og dokumenteres slik at de kan kontrolleres av kunden. Alle fakturaer for løpende timer skal være vedlagt detaljert spesifikasjon over påløpte timer. Utlegg og andre utgifter skal angis særskilt.


Betaling skal skje i henhold til faktura per 15 (femten) kalenderdager.


Faktura skal merkes med:
Referansenummer:
Kundes refnr
Navn:
Kundens Navn
Fakturaadresse:
kunde@selskap.no

Prisendring

Prisen endres hvert årsskifte, basert på økningen i statistisk sentralbyrås konsumprisindeks (hovedindeksen), første gang med utgangspunkt i indeksen for den måned avtalen ble inngått.

Opphavs- og eiendomsrett

Eiendomsrett, opphavsrett og andre relevante materielle og immaterielle rettigheter til resultater av bistanden tilfaller kunden når betaling er skjedd, med de begrensninger som følger av ufravikelig lov.

Leverandøren beholder rettighetene til egne verktøy og metodegrunnlag. Begge parter kan også utnytte generell kunnskap (know-how) som ikke er taushetsbelagt og som de har tilegnet seg i forbindelse med bistanden.

Mislighold

Hva som anses som mislighold

Det foreligger mislighold dersom en av partene ikke oppfyller sine forpliktelser etter avtalen, og det ikke skyldes forhold som den annen part er ansvarlig for, eller force majeure.

Varslingsplikt

Hvis en av partene ikke kan oppfylle sine plikter som avtalt, skal parten så raskt som mulig gi den annen part skriftlig varsel om dette. Varselet skal angi årsaken til problemet og så vidt det er mulig angi når ytelsen kan leveres. Tilsvarende gjelder hvis det må antas ytterligere forsinkelser etter at første varsel er gitt.

Sanksjoner ved mislighold

Tilbakehold av ytelser

Ved Leverandørens mislighold kan kunden holde betalingen tilbake, men ikke åpenbart mer enn det som er nødvendig for å sikre kundens krav som følger av misligholdet. Leverandøren kan ikke holde tilbake ytelser som følge av kundens mislighold, med mindre misligholdet er vesentlig.

Prisavslag

Hvis det tross gjentatte forsøk ikke har lykkes Leverandøren å avhjelpe en mangel, kan kunden kreve forholdsmessig avslag i kontraktssummen. Prisavslag er kompensasjon for redusert verdi av det leverte, og er uavhengig av eventuell erstatning.

Øvrige bestemmelser

Forsikringer

Hvis kunden er en offentlig virksomhet, står kunden som selvassurandør. Hvis kunden ikke står som selvassurandør, plikter kunden å ha forsikringer som er tilstrekkelige til å dekke de kravene fra Leverandøren som følger av kundens risiko eller ansvar etter denne avtalen innenfor rammen av alminnelige forsikringsvilkår.

Leverandøren plikter å ha forsikringer som er tilstrekkelige til å dekke ethvert krav fra kunden som følger av Leverandørens risiko eller ansvar etter denne avtalen innenfor rammen av alminnelige forsikringsvilkår. Denne forpliktelsen anses som oppfylt dersom Leverandøren tegner ansvars- og risikoforsikring på̊ vilkår som anses som ordinære innenfor norsk forsikringsvirksomhet.

Overdragelse av rettigheter og plikter

I den grad kunden er en offentlig virksomhet, kan kunden overdra sine rettigheter og plikter etter denne avtalen til annen offentlig virksomhet. Den virksomheten som får rettigheter og plikter overdratt er berettiget til tilsvarende vilkår, såfremt avtalens rettigheter og plikter overdras samlet.

Leverandøren kan bare overdra sine rettigheter og plikter etter avtalen med skriftlig samtykke fra kunden. Dette gjelder også hvis Leverandøren deles i flere selskaper, eller hvis overdragelsen skjer til et datterselskap eller annet selskap i samme konsern, men ikke hvis Leverandøren slår seg sammen med et annet selskap. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn.

Retten til overdragelse i avsnittet over gjelder kun hvis den nye leverandøren oppfyller de opprinnelige kvalifikasjonskravene, det ikke foretas andre vesentlige endringer i kontrakten og overdragelse ikke skjer for å omgå regelverket om offentlige anskaffelser.

Retten til vederlag etter denne avtalen kan fritt overdras. Slik overdragelse fritar ikke vedkommende part fra hans forpliktelse og ansvar.

Force majeure

Skulle det inntreffe en ekstraordinær situasjon som ligger utenfor partenes kontroll som gjør det umulig å oppfylle plikter etter denne avtalen og som etter norsk rett må regnes som force majeure, skal motparten varsles om dette så raskt som mulig. Den rammede parts forpliktelser suspenderes så lenge den ekstraordinære situasjonen varer. Den annen parts motytelse suspenderes i samme tidsrom.

Motparten kan i force majeure-situasjoner bare heve avtalen med den rammede parts samtykke, eller hvis situasjonen varer eller antas å ville vare lenger enn 90 (nitti) kalenderdager regnet fra det tidspunkt situasjonen inntrer, og da bare med 15 (femten) kalenderdagers varsel.

I forbindelse med force majeure-situasjoner har partene gjensidig informasjonsplikt overfor hverandre om alle forhold som må antas å være av betydning for den annen part. Slik informasjon skal gis så raskt som mulig.

Tvister

Rettsvalg

Partenes rettigheter og plikter etter denne avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett.

Forhandlinger

Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkningen eller rettsvirkningene av avtalen, skal tvisten først søkes løst gjennom forhandlinger.

Mekling

Dersom en tvist i tilknytning til denne avtalen ikke blir løst etter forhandlinger, kan partene forsøke å løse tvisten ved mekling.

Partene kan velge å legge den norske advokatforenings regler for mekling ved advokat til grunn, eventuelt modifisert slik partene ønsker. Det forutsettes at partene blir enige om en mekler med den kompetansen partene mener passer best i forhold til tvisten.

Den nærmere fremgangsmåten for mekling bestemmes av mekleren, i samråd med partene.

Domstols- eller voldgiftsbehandling

Dersom en tvist ikke blir løst ved forhandlinger eller mekling, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning ved norske domstoler.

Kundens forretningsadresse er verneting. Partene kan alternativt avtale at tvisten blir avgjort med endelig virkning ved voldgift.