Avtale om konsulentbistand

er inngått mellom

Variant AS (heretter kalt Leverandøren) og Kunde (heretter kalt Kunden)

Trondheim 2020-10-20

Kundens Navn

Kunde

Odd Morten Sveås

Variant AS
Avtalen undertegnes i to eksemplarer, ett til hver part.

Henvendelser

Alle henvendelser vedrørende denne avtalen rettes til:

Hos Kunden:

 • Kundens Navn
 • Stilling
 • 815 49 300
 • kunde@selskap.no

Hos Leverandøren:

 • Odd Morten Sveås
 • Daglig leder
 • 928 07 375
 • oms@variant.no

Alminnelige bestemmelser

Omfanget av bestemmelsen

Leverandøren skal yte faglig bistand under Kundens ledelse, heretter kalt bistanden.

Beskrivelse av bistanden

[Fyll inn beskrivelse av bistanden. Eks: Leverandøren bistår med et team, bestående av en prosjektleder, 2 utviklere og 2 designere. De skal levere produkt A. Eller Leverandøren bisår med en Senior designer på 50%.]

I den utstrekning Kunden ønsker det, skal Leverandøren også delta i andre aktiviteter som inngår i prosjektet.

Varighet

Oppdraget starter 2020-10-20 og varer til 31.12.2028. Bistanden kan på Kundes forespørsel forlenges til samme vilkår. Slik forlengelse krever begge parters samtykke.

Avbestilling

Bistanden kan avbestilles av Kunden med 30 (tretti) dagers skriftlig varsel. Ved avbestilling før bistanden er fullført skal Kunden betale det beløp Leverandøren har til gode for allerede utført arbeid.

Partenes representanter

Hver av partene skal ved inngåelsen av avtalen oppnevne en representant som er bemyndiget til å opptre på̊ vegne av partene i saker som angår avtalen. Bemyndiget representant for partene:

Hos Kunden:
 • Kundens Navn
 • Stilling
 • 815 49 300
 • kunde@selskap.no
Hos Leverandøren:
 • Odd Morten Sveås
 • Daglig leder
 • 928 07 375
 • oms@variant.no

Nøkkelpersonell

Leverandørens nøkkelpersonell i forbindelse med utførelsen av bistanden er gitt av tabellen under.

Ressurs Kategori
Konsulent Stilling

Oppdragets art er av den beskaffenhet at det kan være hensiktsmessig å dra veksler på andre ressurser hos Leverandøren. Andre ressurser kan derfor bistå Kunden etter avtale med Kunden.

Skifte av nøkkelpersonell hos Leverandøren skal godkjennes av Kunden. Godkjennelse kan ikke nektes uten saklig grunn.

Vederlag og betalingsbetingelser

Timepriser

Vederlag for bistanden bregnes etter medgått tid, og med fast timepris basert på oversikten under.

Kategori Timepris
Spesialist 1 400
Seniorkonsulent 1 250
Konsulent 1 150
Juniorkonsulent 1000
(Pris er eks. mva)

Utlegg, inklusive reise- og diettkostnader, dekkes bare i den grad de er avtalt. Reise- og diettkostnader skal spesifiseres særskilt, og dekkes etter statens gjeldende satser.

Rabatterte timepriser

Ved langvarige oppdrag, dvs oppdrag som varer lengre enn 6 måneder, og hvor konsulenten er engasjert i full stilling benyttes rabatterte timepriser gitt av tabellen under.

Kategori Timepris
Spesialist 1 350
Seniorkonsulent 1 200
Konsulent 1 100
Juniorkonsulent 950
(Pris er eks. mva)

Fakturering

Fakturering skjer etterskuddsvis pr måned. Fakturert beløp skal gjelde den tid som er medgått frem til faktureringstidspunktet, samt eventuell dekning av utgifter påløpt i samme tidsrom.

Leverandørens fakturaer skal spesifiseres og dokumenteres slik at de kan kontrolleres av kunden. Alle fakturaer for løpende timer skal være vedlagt detaljert spesifikasjon over påløpte timer. Utlegg og andre utgifter skal angis særskilt.


Betaling skal skje i henhold til faktura per 15 kalenderdager.


Faktura skal merkes med:
Referansenummer:
Kundes refnr
Deres ref:
Kundens Navn
Fakturaadresse:
kunde@selskap.no

Prisendring

Prisen endres hvert årsskifte, basert på økningen i statistisk sentralbyrås konsumprisindeks (hovedindeksen), første gang med utgangspunkt i indeksen for den måned avtalen ble inngått.

Opphavs- og eiendomsrett

Eiendomsrett, opphavsrett og andre relevante materielle og immaterielle rettigheter til resultater av bistanden tilfaller kunden når betaling er skjedd, med de begrensninger som følger av ufravikelig lov.

Leverandøren beholder rettighetene til egne verktøy og metodegrunnlag. Begge parter kan også utnytte generell kunnskap (know-how) som ikke er taushetsbelagt og som de har tilegnet seg i forbindelse med bistanden.