Ansettelsesavtale mellom

Variant AS Org.nr.: 920 933 408 og Fornavn Etternavn

Fødselsnummer: 00000 00000

Avtale om ansettelse i Variant AS

Fornavn Etternavn (heretter kalt Arbeidstakeren) ansettes som midlertidig konsulent i Variant AS (heretter kalt Variant).

Ansettelsesforholdet varer fra 2023-06-12 til 2023-08-11. Det er avtalt å ha 3 ukers ferie i perioden, dette i uke 28, 29 og 30.

Arbeidstid

Variant benytter fleksibel arbeidstid, men Arbeidstakeren må kunne forholde seg til de ulike arbeidstidsordningene hos de ulike kundene.

Etter avtale med kunde og oppdrag kan den ansatte justere ned arbeidstiden over kortere eller lengre perioder med relativ reduksjon av lønn.

En normal arbeidsdag tilsvarer 7,5 timer. Lunsjpause regnes ikke som arbeidstid. Fakturerbart arbeid utover dette må godkjennes av nærmeste leder og medfører overtidsbetaling. Internt arbeid utover normal arbeidstid medfører ikke overtidsbetaling.

Arbeidssted

Arbeidsstedet er Trondheim. Dette enten i kundens lokaler eller i Variants lokaler i Thomas Angells gate 10.

Lønnsbetingelser

Timelønn

Arbeidstakerens timelønn settes til kr 271,83,-.

Øvrige betingelser og goder

Arbeidstakeren deltar ikke automatisk i ulike ordninger beskrevet i selskapets håndbok uten at dette er eksplisitt beskrevet i denne avtalen.

Lønnsutbetaling

Lønnen utbetales i henhold til selskapets gjeldende rutiner, p.t. siste virkedag hver måned. Lønnen inkluderer godtgjørelse for annet arbeid innen selskapet, reisefravær/reisetid og ubekvem arbeidstid.

Arbeidstakeren samtykker i at Variant kan foreta trekk (motregning) i lønn, bonuser og feriepenger i tilfelle av feilutbetaling fra Variants side. Tilsvarende rett gjelder for utlegg Variant har hatt for Arbeidstakeren, ved ulegitimert fravær, misligholdte avdrag og renter på lån, og for øvrig motregning med hjemmel i lov eller annen avtale.

Permisjon og sykefravær

Ved sykdom, foreldrepermisjon, adopsjon, omsorgspermisjon mottar Arbeidstakeren full lønn, for gjeldende perioder i henhold til folketrygdens bestemmelser. Ved foreldrepermisjon dekker Variant mellomlegget mellom lønn og ytelser fra folketrygden. Variant betaler også full lønn til partner i forbindelse med 2 ukers fødselspermisjon.

Ferie og feriepenger

Det gis 3 ukers ferie i perioden. Ferien tas ut i uke 28, 29 og 30. Arbeidstakerens feriepenger utgjør 12% av feriepengegrunnlaget.

Lojalitet

Variant setter sin lit til at Arbeidstakeren ønsker å gjøre en god jobb i selskapet og ta gode avgjørelser som er til selskapets beste. Dette innebærer også vise lojalitet til selskapet.

Dersom Arbeidstakeren er i tvil om handlinger er lojale overfor Variant skal dette diskuteres med nærmeste leder. Variant skal da raskt meddele Arbeidstakeren hvordan selskapet tolker disse handlingene.

Taushetsplikt

Variant tilstreber en radikal åpenhet, og pålegger ikke Arbeidstakeren noen generisk taushetsplikt. Derimot kan det være at arbeidstakeren må forholde seg til kundenes ønske og behov om taushetsplikt, og må signere eventuelle taushetserklæringer når kunder krever dette.

Personopplysninger

Variant er et firma, hvor utveksling av informasjon, oppdrag og menneskelige ressurser skjer mellom avdelingene og kontorene. Arbeidstakeren samtykker i at persondata om de innføres i firmaets databaser. Arbeidstakerens samtykke inkluderer behandling av sensitive personopplysninger om Arbeidstakeren, i et begrenset omfang, og for virksomhetsrelaterte formål.

Arbeidstakeren har full innsynsrett i de data som blir lagret. Personopplysningene blir behandlet i henhold til lov av 14. april 2004, nr. 31 om behandling av personopplysninger, med tilhørende forskrifter.

Variant vil være spesielt oppmerksom på, ikke å benytte personopplysninger til andre formål og i større utstrekning, enn det som er nødvendig for å utføre arbeidsoppgavene i Variant.

Immaterielle rettigheter

Immaterielle rettigheter som har oppstått i forbindelse med Arbeidstakerens ansettelse og som er henførbar til firmaets virksomhetsområde, er i utgangspunkt Selskapets eiendom. Ofte har Selskapet ingen interesse av å beholde eierskapet til dette. Hvis Arbeidstaker ønsker å erverve disse rettighetene skal de forespørre Selskapets ledelse om dette. Se også Håndboken, https://handbook.variant.no/#immaterielle-rettigheter-og-open-source.

Avskjed

Dersom Arbeidstakeren gjør seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av ansettelsesavtalen, kan firmaet avskjedige Arbeidstakeren, jf. arbeidsmiljølovens § 15-14.

Suspensjon

Dersom det er grunn til å anta at Arbeidstakeren har gjort seg skyldig i forhold som kan medføre avskjed og virksomhetens forhold tilsier det, kan Arbeidsgiveren suspendere Arbeidstakeren fra sin stilling mens saken undersøkes, jf., arbeidsmiljølovens § 15-13. Arbeidstakeren beholder sin lønn i suspensjonstiden.

Fratredelse

Ved fratredelse skal Arbeidstakeren tilbakelevere materiell og utstyr som tilhører Variant.

Ved fratredelse fra sin stilling i firmaet, er Arbeidstakeren forpliktet til å tilbakelevere all form for dokumentasjon som dreier seg om firmaets forretningsvirksomhet som er i Arbeidstakerens besittelse, uavhengig av om dokumentasjonen er nedtegnet i avskrifter, kopier, notater (egne eller andres), i hvilket som helst format, på papir, datafiler eller andre media.

Endringer

Endringer og tillegg til nærværende avtale, kan kun skje ved nye skriftlige avtaler.


Denne avtalen er utarbeidet i to eksemplarer hvorav partene beholder hvert sitt eksemplar.