Ansettelsesavtale mellom

Variant AS Org.nr.: 920 933 408 og Fornavn Etternavn

Fødselsnummer: 010988 55555

Avtale om ansettelse i Variant AS

Fornavn Etternavn (heretter kalt Arbeidstakeren) ansettes som renholder i Variant AS (heretter kalt Variant). Ansettelsesforholdet starter 2020-10-20.

Arbeidstakeren er ikke ansatt i en konsulentrolle, og arbeidstakeren deltar ikke automatisk i ulike ordninger beskrevet i selskapets håndbok uten at dette er eksplisitt beskrevet i denne avtalen.

Arbedspoppgavene er primært renhold av Variants lokaler. Oppgavene består i å ivareta det daglige renhold for kontorvirkomshet i lokalene og i henhold til oppsatt renholdsplan. Dette inkluderer å påse at utstyr og innventar får nødvendig vedlikehold og til enhver tid er i funksjonell stand.

Etter avtale også bidra med annet forefallende arbeid.

Arbeidstid

Arbeidstakeren disponerer i utgangspunktet arbeidstiden etter eget ønske, men arbeidet kan ikke skje mellom kl 21.00 på kveld og 06.00 om morgen.

En normal arbeidsdag tilsvarer 7,5 timer. Lunsjpause regnes ikke som arbeidstid. Arbeid utover dette må godkjennes av nærmeste leder og medfører overtidsbetaling. Forventet arbeidsmengde er i størrelsesorden 3-5 timer per uke for ordinært renhold.

Variant regner dagene fra og med julaften til og med nyttårsaften som helligdager.

Arbeidssted

Arbeidsstedet er i Variants lokaler i Thomas Angells gate 10 i Trondheim.

Lønnsbetingelser

Timelønn

Arbeidstakeren godtgjøres pr time. Timelønnen utgjør kr 139,62.

Lønnsjustering

Regulering av lønn skjer i forbindelse med ordinært, årlig lønnsoppgjør pr. 1. januar.

Variant følger minstelønnsanbefalingene fra arbeidstilsynet.

Lønnsutbetaling

Lønnen utbetales i henhold til selskapets gjeldende rutiner, p.t. siste virkedag hver måned. Lønnen inkluderer godtgjørelse for annet arbeid innen selskapet, reisefravær/reisetid og ubekvem arbeidstid.

Arbeidstakeren samtykker i at Variant kan foreta trekk (motregning) i lønn, bonuser og feriepenger i tilfelle av feilutbetaling fra Variants side. Tilsvarende rett gjelder for utlegg Variant har hatt for Arbeidstakeren, ved ulegitimert fravær, misligholdte avdrag og renter på lån, og for øvrig motregning med hjemmel i lov eller annen avtale.

Permisjon og sykefravær

Ved sykdom, foreldrepermisjon, adopsjon, omsorgspermisjon mottar Arbeidstakeren full lønn, for gjeldende perioder i henhold til folketrygdens bestemmelser. Ved foreldrepermisjon dekker Variant mellomlegget mellom lønn og ytelser fra folketrygden. Variant betaler også full lønn til partner i forbindelse med 2 ukers fødselspermisjon.

Ferie og feriepenger

Det gis 5 ukers (25 virkedager) ferie årlig. Arbeidstakerens feriepenger utgjør 12% av feriepengegrunnlaget.

Lojalitet

Variant setter sin lit til at Arbeidstakeren ønsker å gjøre en god jobb i selskapet og ta gode avgjørelser som er til selskapets beste. Dette innebærer også vise lojalitet til selskapet.

Dersom Arbeidstakeren er i tvil om handlinger er lojale overfor Variant skal dette diskuteres med nærmeste leder. Variant skal da raskt meddele Arbeidstakeren hvordan selskapet tolker disse handlingene.

Personopplysninger

Variant er et firma, hvor utveksling av informasjon, oppdrag og menneskelige ressurser skjer mellom avdelingene og kontorene. Arbeidstakeren samtykker i at persondata om de innføres i firmaets databaser. Arbeidstakerens samtykke inkluderer behandling av sensitive personopplysninger om Arbeidstakeren, i et begrenset omfang, og for virksomhetsrelaterte formål.

Arbeidstakeren har full innsynsrett i de data som blir lagret. Personopplysningene blir behandlet i henhold til lov av 14. april 2004, nr. 31 om behandling av personopplysninger, med tilhørende forskrifter.

Variant vil være spesielt oppmerksom på, ikke å benytte personopplysninger til andre formål og i større utstrekning, enn det som er nødvendig for å utføre arbeidsoppgavene i Variant.

Prøvetid

De første 6 måneder etter tiltredelsesdato er prøvetid med en gjensidig oppsigelsestid på 1 måned.

Er Arbeidstakeren fraværende fra arbeidet, og fraværet ikke er forårsaket av Variant, kan Variant forlenge prøvetiden med en periode tilsvarende lengden av fraværet. Varsel om forlengelse av prøvetiden må meddeles Arbeidstakeren skriftlig innen prøvetidens utløp.

Oppsigelse

Etter prøvetidens utløp har partene en gjensidig oppsigelsesfrist på 3 måneder. Oppsigelsestiden regnes fra og med første dag i måneden etter at oppsigelsen ble levert. Alle oppsigelser skal være skriftlige.

Avskjed

Dersom Arbeidstakeren gjør seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av ansettelsesavtalen, kan firmaet avskjedige Arbeidstakeren, jf. arbeidsmiljølovens § 15-14.

Suspensjon

Dersom det er grunn til å anta at Arbeidstakeren har gjort seg skyldig i forhold som kan medføre avskjed og virksomhetens forhold tilsier det, kan Arbeidsgiveren suspendere Arbeidstakeren fra sin stilling mens saken undersøkes, jf., arbeidsmiljølovens § 15-13. Arbeidstakeren beholder sin lønn i suspensjonstiden.

Fratredelse

Ved fratredelse skal Arbeidstakeren tilbakelevere materiell og utstyr som tilhører Variant.

Ved fratredelse fra sin stilling i firmaet, er Arbeidstakeren forpliktet til å tilbakelevere all form for dokumentasjon som dreier seg om firmaets forretningsvirksomhet som er i Arbeidstakerens besittelse, uavhengig av om dokumentasjonen er nedtegnet i avskrifter, kopier, notater (egne eller andres), i hvilket som helst format, på papir, datafiler eller andre media.

Endringer

Endringer og tillegg til nærværende avtale, kan kun skje ved nye skriftlige avtaler.

Signatur

Denne avtalen er utarbeidet i to eksemplarer hvorav partene beholder hvert sitt eksemplar.