Tiltredelse til aksjonæravtale for Datterselskaper av Variant Konsern AS

Bakgrunn

Variant AS (Trondheim), Variant Oslo AS og Variant Bergen AS (organisasjonsnummer hhv. 920 933 408. 927 035 979 og 928 534 006) ("Datterselskapene") er datterselskap av Variant Konsern AS (organisasjonsnummer 926 462 725) ("Konsernmor"). Datterselskapene og Konsernmor utgjør sammen Konsernet ("Konsernet"). Aksjonærer i Datterselskapene i Konsernet inngikk den 2021-05-01 avtale som regulerer Aksjonærenes rettigheter og forpliktelser som aksjonærer ("Aksjonæravtalen"). I henhold til Aksjonæravtalens punkt 5.4 skal enhver som erverver aksjer i Selskapet være forpliktet til skriftlig å tiltre Avtalen som Aksjonær, ved å signere tiltredelseserklæring, med mindre vedkommende allerede er part i Aksjonæravtalen.

Erklæring om tiltredelse til Aksjonæravtalen

Undertegnede som har erhvervet aksjer i Selskapet, erklærer med dette at jeg/vi trer inn som Ansattaksjonær og Part i Aksjonæravtalen med de rettigheter og forpliktelser som tillegger en Ansattaksjonær etter Aksjonæravtalen