Avtale om erhverv av aksjer i Variant AS

Denne avtalen ("Avtalen") om kjøp av aksjer i Variant AS, orgnr 920 933 408 ("Selskapet") er i dag inngått mellom:

  • Variant AS, orgnr 920 933 408 ("Selger")
  • Kjoper Kjopern, fødselsnummer 010191 12345 ("Kjøper")

Selger og Kjøper utgjør Partene i avtalen.


Kjøper kjøper herved 1 aksjer i Selskapet for NOK 100 000.- ("Kjøpesummen").


Eiendomsretten til aksjene skal overføres den 2021-04-30 ("Overdragelsestidspunktet").


Selger skal på Overdragelsestidspunktet:

  1. Overføre Aksjene til Kjøper fri for enhver heftelse.
  2. Sørge for at Kjøper innføres i Variant AS sin aksjeeierbok som eier av aksjene samt at det fra Variant AS utstedes aksjebevis i samsvar med aksjeloven § 4-10.
  3. fremlegge bekreftelse på at styret i Variant AS har godkjent ervervet.
Kjøper skal på Overdragelsestidspunktet:
  1. betale Kjøpesummen til Selger Ved å tillate trekk i kvartalsvis utbetalt bonus, og etter 12 mnd trekk fra lønn på eventuelt utestående restbeløp, til hele kjøpesum er betalt innbetaling til kontonummer 4213 22 33297 (fjern det som ikke gjelder)
  2. fremlegge signert tiltredelse til Variant AS sin aksjonæravtale
  3. fremlegge bekreftelse fra Variant AS sitt styre om fremvist tiltredelse til aksjonæravtale

For Selger, Trondheim , den 2021-04-30

Anders Hammervold, styreleder